50kg Aki Roukala 56 Sami Torvi 70 Sami 125

56kg Milko Tokola 77 Milko 93 Milko 168

62kg Milko Tokola 96 Suthat Duangprom 114 Milko 208

69kg Milko Tokola 98 Suthat Duangprom 122 Milko 218

77kg Miika Antti-Roiko 110 Miika 136 Miika 246

85kg Miika Antti-Roiko 124 Miika 150 Miika 274

94kg Jani Heikkinen 117 Jani  141  Jani  257

+94kg Heikki M. Niemi 86 Heikki 111 Heikki 197

44kg Minna Nauha 37 Minna 50 Minna 87

48kg Maria Koivusipilä 46 Minna Nauha 60 Maria 103

53kg Minna Nauha 51 Minna 66 Minna 114

58kg Minna Nauha 62 Minna 79 Minna 139

63kg Minna Nauha 57 Minna 78 Minna 133

69kg Helmi Nauha 52 Virpi Korkeasaari 67 Virpi 117

( +69kg  Rebekka Roukala 56 Rebekka 65 Rebekka 120 )  Sarja poistui 1.1.2017

75kg  Helmi Nauha 55  Helmi  72  Helmi  127

+75kg   Helmi Nauha  58 Helmi 71  Helmi  129