56kg Santeri Rahkola 62  Rene Roukala 83  Santeri  141

62kg Sami Torvi 98  Sami 116  Sami 210

69kg  Antti Hyry  101  Suthat Duangprom 128  Suthat  227

77kg  Eemi Apuli  108  Suthat Duangprom  127  Eemi  232

85kg Miika Antti-Roiko  133  Miika  170  Miika  303

94kg  Miika Antti-Roiko  149  Miika  195  Miika  341

105kg  Miika Antti-Roiko  148  Miika  194  Miika  341 

+105kg  Jani Heikkinen 135 Jani 170 Jani 305

48kg  Varpu Saari 41 Varpu 53  Varpu 94

53kg Jenna Koski 50 Jenna 61 Jenna 110

58kg Jenna Koski 53 Jenna 65  Jenna 118

63kg  Minna Nauha  70  Minna  87  Minna  156

69kg  Minna Nauha  73  Minna  86  Minna  159

75kg  Helmi Nauha  50  Helmi 68  Helmi 118

(+75kg Rebekka Roukala  63  Rebekka 80  Rebekka 143)

90kg

+90kg  Rebekka Roukala  67  Rebekka 81  Rebekka 145